U bent hier: Home » Schoolteam » Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding


Een kerntaak van GO! atheneum Klein-Brabant is de persoonlijke ontwikkeling van elke lerende zo goed mogelijk begeleiden. Elke lerende heeft recht op begeleiding die afgestemd is op zijn specifieke ontwikkelingsnoden en met het oog op gelijke onderwijskansen. Ons doel is om elke lerende te laten uitgroeien tot een straffe kanjer die klaar is om als actieve burger te functioneren in de maatschappij.

We bieden een krachtige leeromgeving aan waarbinnen leerlingen systematisch opgevolgd worden vanuit een growth mindset. De opzet is het preventief verminderen van risicofactoren en het versterken van beschermende factoren. Leerlingenbegeleiding zal steeds vertrekken van en handelen naar deze visie. We werken aan een systematisch uitgewerkt beleid met doelen en acties met meetbare effecten. Dit om steeds op maat van onze schoolpopulatie de beste zorg na te streven. Samen werken we aan een positief school en klasklimaat waarin er op een positieve manier omgegaan wordt met diversiteit. Het idee van insluiting zorgt ervoor dat alle lerenden erbij horen en er ook willen bij horen. Over de grenzen van verschillen heen moeten we op basis van gelijkwaardigheid met elkaar leren samenleven.

Als team bieden we begeleiding aan op het vlak van leren en studeren, de onderwijsloopbaan, het psychisch en sociaal functioneren en de preventieve gezondheidszorg. We werken telkens binnen elk van deze 4 thema’s volgens het zorgcontinuüm. Binnen dit zorgcontinuüm kunnen we 3 niveau’s onderscheiden: brede basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg. Ouderbetrokkenheid is hierin een belangrijke meerwaarde. De school neemt gerichte professionaliseringsactiviteiten rond leerlingenbegeleiding.

Leerlingenbegeleiding staat niet los van het onderwijsgebeuren van de school maar maakt er integraal deel van uit. Op GO! atheneum Klein-Brabant werd er een leerlingenbegeleider en een zorgcoördinator aangesteld om over de uitwerking, implementatie en evaluatie van deze leerlingenbegeleiding te waken.

Het CLB is een belangrijke partner. De samenwerkingsafspraken met het CLB worden elk jaar vastgelegd in een afsprakennota. Daarnaast gaat de school in haar werking op zoek naar samenwerkingsverbanden met andere relevante partners.
 

 

Graag willen we via deze weg nog even meegeven waar u terecht kan indien u vragen heeft i.v.m. zorg voor uw kind.


•Klastitularissen kan u bereiken via smartschool.

•De leerlingenbegeleidsters kan u bereiken via smartschool of via mail.

Jelle Dierks
Ingrid Lenaerts

 

Tel: 03/897.98.13

Gsm: 0490/56.78.51

Mail: ingrid.lenaerts@atheneumkleinbrabant.be

Smartschool: Ingrid Lenaerts

 


•Het CLB kan u bereiken via

Tel: 03/889.24.37

Mail: eva.magdaleens@g-o.be en leen.smet@g-o.be

 

Mvg,

Het leerlingenbegeleidingteam

Jelle Dierks, Ingrid Lenaerts
                     

Leerlingbegeleiders

 

Campus De Linde

Mevr. Ingrid Lenaerts

ingrid.lenaerts@atheneumkleinbrabant.be

Mevr. Jelle Dierks

jelle.dierks@atheneumkleinbrabant.be

 

Mevr. Dierks en mevr. Lenaerts zijn makkelijk bereikbaar via het secretariaat van de campus en via het leerplatform Smartschool.