U bent hier: Home » Info » Onze school

Onze schoolvisie

 

GO! atheneum Klein-Brabant stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van al haar lerenden


De school biedt hiertoe een brede en harmonische vorming aan binnen een innoverende en lerende organisatiestructuur. Vertrekkende vanuit de eindtermen van de Vlaamse Regering geven wij onze lerenden een stevige basis van kennis, attitudes, vaardigheden en competenties mee, die in reële contexten worden ingezet. Daardoor krijgen deze betekenis in de wereld buiten onze school. Verschillende samenwerkingsverbanden worden uitgebouwd om de lerenden nog beter te begeleiden en te ondersteunen binnen hun opleiding. Zo worden onze lerenden optimaal voorbereid op een maatschappij waarin 'een leven lang leren' en 'oplossingsgericht denken' een absolute must zijn. Ook het schoolteam wordt ondersteund en begeleid in haar persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. 

Leren op GO! atheneum Klein-Brabant start vanuit de beginsituatie van elke lerende. Kernwaarden zoals talentontdekking en -ontwikkeling en gepersonaliseerd leren worden vertaald in een kwaliteitsvolle onderwijspraktijk. Maximale leerwinst wordt nagestreefd door diverse activerende werkvormen in te zetten. Het digitaal leren en het digitale aanbod worden sterk uitgebouwd, waardoor het eigenaarschap van de lerende over het eigen leerproces gestimuleerd wordt en de lerenden uitgedaagd worden om gemotiveerd verder te werken, zodat ze de vooropgestelde doelen van de opleiding behalen.

De persoonlijke ontwikkeling wordt nauwgezet opgevolgd en gestimuleerd door een
enthousiast, flexibel en gedreven schoolteam. Op basis van observatie en zelfexploratie van capaciteiten, talenten en interesses enerzijds en een passende begeleiding anderzijds zal de lerende steeds een goed geïnformeerde keuze kunnen maken doorheen de leerloopbaan. Onderbouwde feedback en een transparante communicatie worden hierbij ingezet.

Samen werken we aan een positief school- en klasklimaat waarin er op een positieve wijze wordt omgegaan met diversiteit. Mensen komen met elkaar in verbinding binnen een warm en veilig klimaat. Respect voor elkaar en elkaars verschillen zijn daarbij belangrijke pijlers.

Actief burgerschap wordt als belangrijke meerwaarde en sterkte opgenomen binnen onze toekomstgerichte schoolvisie. Onze lerenden kunnen in het schoolteam rolmodellen vinden, die zelf participatie, kritisch onderzoek en democratisch handelen stimuleren. Eén van onze kernopdrachten is elke lerende centraal plaatsen en persoonlijk begeleiden tot een actieve burger binnen een sterk veranderende maatschappelijke context.

Inspraak en participatie worden aangemoedigd via verschillende organen en maken deel uit van het schoolbeleid. Op deze wijze worden het welbevinden en de betrokkenheid bij alle lerenden en het schoolteam nagestreefd.

We begeleiden de jongeren reeds van in de basisschool bij hun studiekeuze en overgang naar ons atheneum. Door de nauwe samenwerking met de basisscholen wordt de ‘grote stap’ minder zwaar. Deze begeleiding zetten wij hun hele schoolcarrière verder. Onze slogan luidt dan ook duidelijk: “Als Kind Binnen, Als Kanjer Buiten!”